Registrace nového uživatele

Podmínky využívání služeb elektronického výsledkového servisu a registrovaných služeb serveru jvg.cz

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů na výše uvedených WWW stránkách za účelem mé identifikace jakožto uživatele služeb spojených s uvedenými WWW stránkami. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné.

Konkrétně se jedná o základní osobní údaje (jméno a příjmení).
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenými WWW stránkami.

Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:

  • i. svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;
  • ii. svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;
  • iii. tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených zákonem č. 101/2000 Sb., mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům;
  • iv. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva uvedená v bodech i) a ii) mohu uplatnit především prostřednictvím správy svého uživatelského účtu na výše uvedených WWW stránkách.

Tento souhlas uděluji společnosti Jan Vitouš (dále jen "JVG"), se sídlem Praha 9, Kytlická 780/12, IČ: 69833141, registrované na ŽÚ Praha 9, ev. č. 310013-27359-00, jakožto správci, na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do zrušení uživatelského účtu na základě mé žádosti, nastane-li toto dříve.

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti JVG a podmínkami užívání elektronických systémů společnosti JVG, jejíž podrobné znění jsem si důkladně přečetl na internetové adrese http://www.jvg.cz/obchodni-podminky/.